Kwestie związane z upadłością przedsiębiorstwa, upadłością jednoosobowej działalności gospodarczej, jak również upadłością konsumencką regulują przepisy ustawy Prawo upadłościowe. Jednak to, co w największym stopniu dotyczy przeciętnego obywatela, to upadłość konsumencka. Ta procedura sądowa pozwala na oddłużenie osoby fizycznej, która przynajmniej od 3 miesięcy nie jest w stanie regulować swojego zadłużenia. Oddłużenie może oznaczać częściowe lub całkowite umorzenie długów, ale i konieczność zaspokojenia wierzycieli, poprzez upłynnienie majątku. Ogłoszenie upadłości to najczęściej początek nowego życia bez długów. Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak długo trwa postępowanie o upadłość konsumencką? Wszystko zależy od ilości wierzycieli i ich aktywności, rodzaju oraz rozmiarów majątku do upłynnienia, jak i efektywności działań syndyka. Poniżej kilka informacji na temat poszczególnych etapów postępowania i czasu ich trwania.

Etap pierwszy – ogłoszenie upadłości przez sąd

Upadłość konsumencką ogłasza sąd na wniosek dłużnika lub wierzyciela. Dla sprawnego przebiegu procedury ważne jest, by wniosek był kompletny, zawierał niezbędne dane i wykazy. W celu uniknięcia konieczności uzupełniania lub poprawiania wniosku, warto skorzystać z usług wyspecjalizowanej kancelarii prawnej (upadłość konsumencka), która pomoże prawidłowo wypełnić wniosek i skompletować załączniki. Zgodnie z zapisem art. 27 ustawy Prawo upadłościowe, sąd wydaje postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości w terminie 2 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu. Na ogłoszenie upadłości przysługuje zażalenie, które sąd drugiej instancji rozpoznaje w terminie miesiąca. Należy zaznaczyć, że po nowelizacji przepisów z marca 2020 roku, sądy znacznie szybciej rozpatrują wnioski o upadłość konsumencką, ponieważ nie muszą badać czy jest ona spowodowana działaniem umyślnym, bądź niedbalstwem dłużnika.

Etap drugi – likwidacja majątku upadłego konsumenta

Jak długo trwa upadłość konsumencka?Likwidację majątku upadłego konsumenta przeprowadza wyznaczony przez sąd syndyk. Czas trwania tego etapu jest uzależniony od wielu czynników. Przede wszystkim chodzi tu o rodzaj i wielkość majątku dłużnika, jak również ilość wierzycieli. Nie bez znaczenia jest także operatywność syndyka w zakresie sprzedaży elementów, wchodzących w skład masy upadłościowej. W pierwszej kolejności syndyk sporządza listę wierzycieli oraz majątek podlegający spieniężeniu. Etap ten kończy się szybko w przypadku dłużników nie dysponujących żadnym majątkiem. Można zakładać, że finalizacja nastąpi tu w przeciągu maksymalnie 6 miesięcy. Gorzej sprawa wygląda w sytuacji, gdy majątek dłużnika jest znaczny lub trudny do sprzedaży np. z powodu małej atrakcyjności. Trzeba się liczyć z tym, że etap likwidacji majątku potrwa w takim przypadku nawet kilka lat. Do skrócenia tej fazy może przyczynić się sam dłużnik, jeśli znajdzie potencjalnych nabywców na składniki swojego majątku. Co istotne, na czynności syndyka przysługuje skarga. W sytuacji, jeśli naruszone zostało prawo upadłego dłużnika, w przygotowaniu skargi pomoże specjalizująca się w sprawach upadłości konsumenckiej kancelaria.

Zobacz koniecznie:

Etap trzeci – plan spłaty wierzycieli i umorzenie długów

Kolejną fazą postępowania upadłościowego jest ustalenie przez sąd planu spłaty wierzycieli. Sąd uwzględnia tu możliwości zarobkowe dłużnika, środki na utrzymanie i zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych oraz wysokość wierzytelności i możliwość ich regulowania przez bankruta. Postępowanie to kończy się najszybciej w przypadku, gdy osoba ogłaszająca upadłość nie ma żadnego majątku, z którego mogłaby spłacić wierzycieli. W tej sytuacji, sąd nie ustala planu spłaty, a całe zadłużenie podlega umorzeniu. Najczęściej jednak, dłużnik dysponuje pewnym majątkiem lub możliwościami zarobkowania, a niezdolność do regulowania zobowiązań ma charakter czasowy. Sąd ustala wówczas harmonogram, zawierający terminy i zakres regularnych spłat na rzecz wierzycieli oraz decyduje, jaka część długów zostaje umorzona. Plan spłat wierzycieli obejmuje okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Wyjątkiem jest udowodnienie przez sąd, że osoba ogłaszająca upadłość doprowadziła z premedytacją do powstania długów lub było to wynikiem rażącego niedbalstwa z jej strony. W tych okolicznościach plan spłaty wierzycieli obejmuje okres od 3 do 7 lat.

Ogłoszenie upadłości – czy warto i ile trwa cała procedura?

Ogłoszenie upadłości nie zawsze oznacza całkowite umorzenie długów. Z punktu widzenia dłużnika przynosi jednak wiele korzyści. Przede wszystkim, wstrzymuje wszelkie postępowania komornicze i windykacje. Zazwyczaj już po upływie 2 miesięcy, kiedy sąd ogłosi upadłość konsumencką, firmy windykacyjne zaprzestaną nękać dłużnika telefonami lub wizytami w domu. Cała procedura w przypadku konsumenta nie jest tak czasochłonna i skomplikowana jak upadłość działalności gospodarczej, gdzie masa upadłościowa jest znacznie większa. Tym niemniej, trzeba się liczyć z tym, że upadłość konsumencka ciągnie się zazwyczaj kilka lat. W najmniej skomplikowanych przypadkach można spodziewać się finalizacji całej procedury nawet już po roku. Najbardziej złożone sprawy mogą trwać nawet 10 lat.